Profiteer van gratis levering vanaf 200 € aankoop

Algemene verkoopvoorwaarden & juridische informatie

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED

MOOV360 SRL exploiteert de site www.moov360.com die gespecialiseerd is in de verkoop van sportartikelen en -accessoires van ecologisch ontwerp. Deze algemene contractuele voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan deze site, waarbij de loutere toegang tot de site wordt beschouwd als aanvaarding van deze algemene voorwaarden die met name van toepassing zullen zijn op elke overeenkomst die door hen op deze site wordt gesloten.

Deze algemene contractvoorwaarden zijn voor de gebruiker te allen tijde beschikbaar op de website www.moov360.com waar zij rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd en ook op verzoek kunnen worden meegedeeld. Zij vormen de enige basis voor commerciële onderhandelingen en hebben voorrang op de algemene contractvoorwaarden van de wederpartij.

Het staat Moov360 SRL vrij haar algemene contractvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruikers wordt daarom aangeraden regelmatig de laatste versie van de algemene voorwaarden te raadplegen. In geval van wijziging gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de dag dat de gebruiker de site bezoekt of op de dag dat de koper de offerte aanvaardt.

Voor de toepassing van deze Voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis: 

(i) "Consument": elke Klant (natuurlijke persoon) die handelt voor doeleinden die buiten zijn commerciële of beroepsactiviteit vallen. 

(ii) "Gebruiker": Iedere natuurlijke of rechtspersoon (B2C of B2B) die een contractuele relatie aangaat met Moov 360 SRL, ongeacht de aard van de contractuele relatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Consumenten en Professionele Klanten. Hierna ook aangeduid als "U". 

(iii) "Goederen" betekent alle goederen die het voorwerp zijn van een of meer Verkoopovereenkomsten. 

(iv) "Volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen": niet-geprefabriceerde goederen die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument. 

(v) "Verkoopovereenkomst": Elke overeenkomst waarbij Moov360 SRL zich verbindt de eigendom van de Producten over te dragen aan Klant en Klant zich op zijn beurt verbindt de prijs van de Producten te betalen.

Artikel 2 - PRODUCTEN

De site www.moov360.com  biedt de gebruiker de mogelijkheid om sportartikelen en -accessoires van ecologisch ontwerp te kopen zolang de voorraad strekt. Elk van de producten wordt in detail beschreven met vermelding van de essentiële kenmerken, zodat elke gebruiker een product kan kiezen dat aan zijn behoeften is aangepast.
De producten voldoen aan de geldende voorschriften inzake veiligheid en gezondheid van personen. De foto's ter illustratie van de producten vormen geen contractueel document.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 - Bestellen
De totstandkoming van elk contract geschiedt in de Franse taal:
- verbinding van de gebruiker met zijn persoonlijke account dankzij de identificatiecode en het wachtwoord dat hij heeft gekozen bij het aanmaken van deze account (De identificatiecode en het wachtwoord die de gebruiker heeft gekozen, zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt zich ertoe ze geheim te houden en ze in geen enkele vorm aan derden mee te delen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn login of paswoord. Elke verbinding met de site of overdracht van gegevens met behulp van de identificatiecode of het wachtwoord van de gebruiker wordt geacht door de gebruiker te zijn gemaakt. In geval van verlies, diefstal of toevallige bekendmaking van de identificatiecode of het wachtwoord van de gebruiker, moet de gebruiker deze onverwijld wijzigen. Verlies, diefstal, verduistering of ongeoorloofd gebruik van toegangscodes en de gevolgen daarvan vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Indien de gebruiker zijn/haar wachtwoord vergeet, biedt Moov360 SRL de gebruiker de mogelijkheid om zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuwe toegangscode te verkrijgen).
- de gebruiker selecteert een of meer producten.
- de gebruiker valideert zijn bestelling nadat hij zijn selectie heeft gecontroleerd. Vervolgens kan hij de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan controleren en eventuele fouten corrigeren.
- selecteert de gebruiker de leveringsmethode.
- de gebruiker erkent deze algemene contractvoorwaarden en aanvaardt ze door het betreffende vakje aan te kruisen.
- de gebruiker kiest de betalingswijze voor zijn bestelling.
- de gebruiker bevestigt zijn bestelling en betaling. Deze bevestiging leidt tot de vorming van het contract. Moov360 SRL bewaart de toepasselijke algemene contractvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de orderbevestiging worden geregistreerd op een betrouwbare en duurzame drager door MOOV360 SRL, die ze gedurende 10 jaar bewaart en door de koper kan worden geregistreerd. Zij vormen het bewijs van de transactie.
3.2 - Orderbevestiging
MOOV360 SRL zendt onverwijld de bevestiging van de geregistreerde bestelling in de vorm van een elektronische mail naar het adres dat door de koper werd meegedeeld bij het aanmaken van zijn persoonlijke rekening. Deze orderbevestiging bevat alle door de koper meegedeelde informatie met, in voorkomend geval, vermelding van eventuele moeilijkheden of voorbehouden in verband met de bestelling en het door MOOV360 SRL toegekende referentienummer van de bestelling.
3.3 - Wijziging van de bestelling
Elke wijziging van de bestelling door de koper na de bevestiging van de bestelling moet door MOOV360 SRL worden aanvaard. Voor elke vraag met betrekking tot de opvolging van een bestelling moet de koper een e-mail sturen naar daphne@moov360.com

3-4. Intrekking
De koper die consument is, beschikt over een herroepingstermijn van dertig kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelling. De consument stelt het bedrijf MOOV360 SRL op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen door vóór het verstrijken van de termijn het retourformulier per e-mail (daphne@moov360.com) toe te sturen.
De koper zendt het ongedragen en ongewassen product in de originele zak op eigen kosten terug, uiterlijk binnen vijftien dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping.
MOOV360 SRL vergoedt de aan de consument betaalde prijs en de leveringskosten indien de herroeping betrekking heeft op dezelfde bestelling in haar geheel, uiterlijk binnen vijftien dagen na de datum waarop de consument haar op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing de bestelling te herroepen. Indien de producten niet binnen deze termijn naar MOOV360 SRL zijn teruggestuurd, heeft deze laatste het recht de terugbetaling van de door de consument betaalde bedragen uit te stellen totdat de producten zijn teruggekregen of totdat de consument het bewijs van verzending heeft geleverd, waarbij de terugbetaling plaatsvindt op de datum van het eerste van deze feiten. De consument is aansprakelijk voor elk bederf van de producten.

Artikel 4: LEVERING

4.1 Leveringsvoorwaarden
De levering vindt plaats wanneer de producten aan de koper worden overhandigd. De levering geschiedt op het adres dat de koper bij zijn bestelling heeft opgegeven. De leveringsbon moet, indien nodig, ondertekend worden door de koper die bij ontvangst de conformiteit en de staat van verpakking van het product moet controleren. Elk beschadigd product moet worden geweigerd en elk voorbehoud moet onmiddellijk op de leveringsbon worden genoteerd en binnen drie duidelijke dagen per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de transporteur en aan MOOV360 SRL worden overgemaakt. Wanneer de koper een consument is, de vervoerde artikelen persoonlijk in ontvangst heeft genomen en de vervoerder hem niet de gelegenheid heeft gegeven om de goede staat ervan effectief te controleren, wordt deze termijn verlengd tot 10 dagen.
4-2. Vervoer
MOOV360 SRL is verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer. De leveringskosten zijn ten laste van de koper. Voor leveringen in België van elke bestelling met een prijs hoger dan of gelijk aan honderdvijftig (150) euro, neemt MOOV360 SRL echter de leveringskosten voor haar rekening.
4-3. Overdracht van risico's
De risico-overdracht vindt plaats bij de overhandiging van de producten aan de koper, de producten reizen op risico van MOOV360 SRL.
4.4 Te late of geen levering
De levertijden bedragen dertig kalenderdagen, tenzij anders vermeld. De koper wordt erop gewezen dat deze levertijden kunnen worden verlengd, met name in geval van voorraadschaarste of betreffende nieuwe producten in wording. Overschrijding van de levertijd kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, inhouding of automatische annulering van lopende bestellingen. In geval van vertraging kan de consument de onderneming MOOV360 SRL schriftelijk op een andere duurzame drager verzoeken om de levering binnen een redelijke bijkomende termijn uit te voeren. Indien de levering niet binnen deze laatste termijn heeft plaatsgevonden, kan de consument op dezelfde wijze om ontbinding van de verkoop verzoeken, die van kracht wordt na ontvangst van het verzoek door MOOV360 SRL. De koper dient dan alle betaalde bedragen terugbetaald te krijgen, uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst is ontbonden. In ieder geval kan MOOV360SRL niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-levering als gevolg van een fout of nalatigheid van de koper bij het invoeren van de leveringsgegevens.

Artikel 5: PRIJZEN

De producten worden geleverd volgens de op het ogenblik van de bestelling geldende prijzen en handelstransacties. De prijzen zijn aangegeven inclusief alle belastingen tegen het op de dag van de bestelling geldende BTW-tarief. Zij omvatten niet de eventuele leveringskosten die extra worden gefactureerd en aan de koper worden gespecificeerd vóór de validering van zijn bestelling.

Hoewel wij ernaar streven dat alle prijzen op de site accuraat zijn, kunnen er fouten optreden. Als wij een fout ontdekken in de prijs van de door u bestelde producten, zullen wij u zo snel mogelijk informeren en u de gelegenheid geven de bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en als u al voor de producten hebt betaald, krijgt u het volledige bedrag terugbetaald.

Wij zijn niet verplicht producten aan u te leveren tegen een onjuiste (lagere) prijs (zelfs na verzending van onze Verzendbevestiging), indien de prijsfout duidelijk en kenmerkend is en redelijkerwijs door u als zodanig kan worden herkend.

De Klant moet elke klacht betreffende prijs of betaling schriftelijk meedelen binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging van de bestelling. Het indienen van een klacht schort de verschuldigde betalingen niet op.

Als uw krediet-/debetkaart niet in euro is uitgedrukt, wordt de uiteindelijke prijs berekend op basis van de wisselkoers die gold op de dag dat uw krediet-/debetkaartmaatschappij de transactie verwerkte.

Artikel 6: BETALINGEN

De prijs is verschuldigd op het moment van de bestelling en is betaalbaar per creditcard, Paypal of bankoverschrijving. De betaling gebeurt in euro. Indien de betaling met een kredietkaart gebeurt, gebeurt dit via een beveiligd betalingssysteem dat de overdracht van bankgegevens versleutelt. MOOV360 SRL behoudt zich het recht voor de door de koper meegedeelde gegevens te controleren en alle nodige maatregelen te treffen om deze te verifiëren. MOOV360 SRL kan de Koper aanmanen om zijn identiteit te bewijzen. Als de koper niet binnen drie kalenderdagen na het verzoek van MOOV360 SRL op een dergelijk verzoek reageert, wordt de betreffende verkoop automatisch ontbonden. Op het moment van de levering wordt de koper een factuur toegestuurd.

Artikel 7: GARANTIES

7-1- Wettelijke garantie :

Elke Consument geniet van een wettelijke garantieperiode van twee (2) jaar. De Consument kan zich beroepen op de wettelijke garantie indien de geleverde producten niet overeenstemmen met het gevraagde of bestelde product (non-conformiteit), voor zover de Klant deze non-conformiteit niet heeft kunnen vaststellen op het ogenblik van de ontvangst van het product.

- Indien het Product binnen de eerste zes maanden na levering gebreken vertoont, wordt aangenomen dat het gebrek sinds de levering bestond. Moov360 SRL kan het tegendeel bewijzen.

- Indien het gebrek aan het product meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, moet de consument de non-conformiteit van het product op het moment van levering bewijzen.

De wettelijke garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door normale slijtage, toevallige of opzettelijke wijzigingen die de Klant aan het Product heeft aangebracht, met inbegrip van onjuist en oneigenlijk gebruik, blootstelling aan vocht, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken.

Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk overeenkomstig de algemene voorwaarden en worden steeds uitdrukkelijk meegedeeld.

De Klant of de door hem aangewezen derde is verplicht de conformiteit van de Producten op het ogenblik van de levering te controleren. Indien het Product een zichtbaar gebrek vertoont en de ontvanger dit gebrek opmerkt, is hij verplicht een klacht in te dienen. 

Klant dient dergelijke aanspraken schriftelijk en op uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze aan Moov360 SRL mee te delen. Dit dient te gebeuren binnen drie (3) kalenderdagen na levering aan de Klant of aan de door de Klant aangewezen derde, op het e-mailadres daphne@moov360.com. De Klant dient deze mededeling voldoende te motiveren. Bij gebrek aan een (voldoende) gemotiveerde klacht is de Klant niet gerechtigd de Producten terug te sturen.

Elke Klant dient het niet-conforme Product binnen veertien (14) kalenderdagen na het indienen van de claim aan Moov360 SRL te retourneren voor reparatie, vervanging of terugbetaling. Anders wordt de opschorting van de wettelijke garantieperiode als nietig beschouwd. 

De termijn van veertien (14) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk wordt aangetoond dat het Produkt als gevolg van het vervoer is beschadigd. In dat geval stuurt de Klant het Product onverwijld en uiterlijk binnen drie (3) kalenderdagen na de klacht terug.

De producten moeten worden teruggestuurd naar Moov360 SRL in hun oorspronkelijke staat, inclusief verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld van de originele factuur of een geldig betalingsbewijs. Gebeurt dit niet, dan wordt de terugbetaling evenredig verminderd.

Het terugzenden van een Product is altijd op risico van de Klant. In alle gevallen raden wij een aangetekende en verzekerde terugzending aan om het risico van verlies of diefstal te vermijden. Deze terugzending moet gebeuren binnen de zeven (7) kalenderdagen volgend op de mededeling.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, heeft de klant in eerste instantie recht op kosteloze reparatie of vervanging van de bestelde producten, indien de situatie dit toelaat. Wij zullen het Product alleen vervangen door hetzelfde artikel van dezelfde grootte, afhankelijk van de beschikbare voorraad. Indien het Product niet kan worden hersteld of hetzelfde Product niet beschikbaar is, ontvangt de Klant een tegoedbon die gelijk is aan het bedrag van de oorspronkelijke bestelling. De Klant heeft altijd het recht de tegoedbon te weigeren en een volledige terugbetaling te eisen.

Moov360 SRL is slechts verplicht tot terugbetaling indien de reparatie of vervanging Klant niet langer hetzelfde voordeel biedt als de oorspronkelijke aankoop. De Klant dient deze reden duidelijk en gemotiveerd mee te delen. Elke compensatie en terugbetaling zal in geen geval het aan de Klant gefactureerde bedrag overschrijden.

Indien de Producten zijn geretourneerd zonder dat aan de voorwaarden is voldaan, zal Moov360 SRL deze aan Klant retourneren. De kosten van deze terugzending zijn voor rekening van Klant. Moov360 SRL kan de geretourneerde Producten voor rekening en risico van Klant opslaan totdat de kosten van de retourzending zijn voldaan.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Voorwaarden, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot een product dat via onze site is gekocht, strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat product.

7-2. Herroepingsrecht :

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig het Wetboek van economisch recht. Het herroepingsrecht geeft de consument de mogelijkheid de koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na levering te ontbinden indien hij niet tevreden is met het product. Er bestaat geen verplichting tot opgave van redenen of een boete. Moov360 SRL verwelkomt echter uw feedback om haar diensten te verbeteren. Vanaf het moment dat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw wens tot herroeping, heeft u veertien (14) dagen de tijd om ons het pakket toe te sturen.   

Indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zal Moov360 SRL het daadwerkelijk voor het product betaalde bedrag binnen dertig (30) kalenderdagen terugbetalen. Deze regel is ook van toepassing op bestellingen in verband met promotionele aanbiedingen. De Consument ontvangt een tegoedbon gelijk aan het bedrag van de oorspronkelijke bestelling, exclusief retourkosten. De Consument heeft altijd het recht de bon te weigeren en terugbetaling te vragen. In dat geval ontvangt de consument een terugbetaling die gelijk is aan de totale waarde van de bestelling, met uitzondering van de retourkosten. De terugbetaling geschiedt via dezelfde betaalwijze die voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij uitdrukkelijk met een andere betaalwijze is ingestemd. 

Voor de terugbetaling worden geen extra kosten in rekening gebracht.

De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen wanneer de goederen worden geleverd die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd.

U kunt uw herroepingsrecht overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Economisch Recht alleen uitoefenen als u ons binnen veertien (14) dagen na ontvangst van uw bestelling formeel schriftelijk op de hoogte stelt. De kennisgeving van herroeping moet per e-mail worden gestuurd naar daphne@moov360.com. 

U heeft dan veertien (14) dagen de tijd om uw pakket naar ons op te sturen. Volg de stappen in ons leverings- en retourbeleid voor meer informatie. 

Uw recht om het contract te herroepen geldt alleen voor artikelen die in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin u ze hebt ontvangen. Er vindt geen terugbetaling plaats als het artikel na opening is gebruikt, als het niet in dezelfde staat verkeert als bij levering of als het beschadigd is. U wordt daarom verzocht zorg te dragen voor het (de) artikel(en) in uw bezit. Stuur het artikel of de artikelen terug met de originele verpakking, instructies en eventuele andere documenten die bij het artikel of de artikelen zaten.

De consument is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. Moov360 SRL is gerechtigd de kosten van waardevermindering pro rata aan de Consument in rekening te brengen. Dit echter pas nadat Moov360 SRL de oorspronkelijke aankoopprijs aan de Consument heeft terugbetaald.

De consument moet het product met een veilig transportmiddel terugsturen om ervoor te zorgen dat het product in goede staat aankomt. Wij raden u sterk aan uw zending te verzekeren, aangezien u verantwoordelijk bent voor de staat van de artikelen en aansprakelijk bent voor eventuele schade aan de artikelen totdat ze bij ons magazijn aankomen. In geval van een geschil raden wij u ook aan een bewijs van verzending te bewaren.

Artikel 8: WEBSITE

8-1. Toegang tot het terrein
De site is gratis toegankelijk voor elke gebruiker met toegang tot het internet. De uitrusting (computer, telefoon, software, telecommunicatiemiddelen, ...) die toegang tot de site mogelijk maakt, is uitsluitend ten laste van de gebruiker, evenals de telecommunicatiekosten die door het gebruik ervan ontstaan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computerapparatuur en zijn toegang tot het internet.
8.2. Werking van de website
MOOV360 SRL is onderworpen aan een middelenverbintenis met betrekking tot de exploitatie van de site www.moov360.com Bijgevolg verbindt zij zich ertoe alle redelijke middelen waarover zij beschikt in te zetten om de toegang, de raadpleging en het gebruik van de site te beveiligen overeenkomstig de regels voor het gebruik van internet. De site is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis waarover de onderneming geen controle heeft en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de goede werking van de site. Onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers.
Het is aan de gebruiker om alle passende maatregelen te nemen die hij nuttig acht om zijn eigen gegevens en/of software en/of hardware te beschermen tegen het risico van besmetting door eventuele virussen of andere computerinfecties die op het internetnetwerk circuleren, aangezien MOOV360 SRL niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor een eventuele besmetting.
8-3. Koekjes
Sommige gepersonaliseerde diensten op de site gebruiken cookies voor hun goede werking. Gebruikers kunnen cookies uitschakelen via de daarvoor bestemde knop onderaan de site of via hun browseropties. U kunt ons privacybeleid raadplegen voor meer informatie over de instellingen.
8-4. Hyperlinks
De site www.moov360.com  hyperlinks naar andere sites aanbiedt of kan aanbieden. Voor zover MOOV360 SRL geen invloed heeft op de inhoud van deze sites, is zij niet verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van deze middelen en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de toegankelijkheid of de inhoud ervan.

Artikel 9: PERSOONSGEGEVENS

Voor meer informatie, zie onze privacybeleid. 

Artikel 10: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle op de site gereproduceerde of gebruikte elementen www.moov360.com (merken, logo's, modellen, computertoepassingen, foto's, teksten, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, exploitatie, verspreiding of gebruik in welke hoedanigheid dan ook, zelfs gedeeltelijk, van een van deze elementen is strikt verboden en stelt de auteur ervan bloot aan gerechtelijke vervolging, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door MOOV360 SRL.

Artikel 11: KLANTENSERVICE

Voor elke vraag of moeilijkheid in verband met het gebruik van de site, of het nu gaat om een verzoek om hulp bij het gebruik van de dienst of een vraag in verband met bestellingen, kan de koper zijn klachten richten aan het volgende adres daphne@moov360.com.

Artikel 12: TOEPASSELIJK RECHT EN JURIDISCHE TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden, onze andere beleidslijnen en procedures worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de aanbiedingen of overeenkomsten van Moov360 worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brabant-Wallon (België). Partijen zullen eerst trachten hun geschil in der minne op te lossen. 

Consumenten hebben ook de mogelijkheid om hun geschil over de Algemene Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie over deze alternatieve geschillenbeslechting kunt u terecht op de volgende website:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Juridische informatie

UITGEVER

De site www.moov360.com is de exclusieve eigenschap van MOOV360 SRLdie het uitgeeft.

 

MOOV360

SRL met een kapitaal van 30000€.

 

Tel : 0475961704

28 rue Sainte Gertrude 

1410 Waterloo

België

 

Ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Brussel onder het nummer BE055548935

Intracommunautair BTW-nummer : BE0755548935

E-mailadres : daphne@moov360.com

Directeur publicatie : Daphne Dulait
Neem contact op met de publicatiemanager: daphne@moov360.com

ACCOMMODATIE

De site wordt gehost door Squarespace Ireland Ltd. The Pole House, Ship Street Great, Dublin 8, Ierland.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Geen producten in de winkelwagen.

Doorgaan met winkelen

10% op uw eerste bestelling

Registreer je en ontvang per e-mail een 10% code om te gebruiken op je eerste bestelling.