Gratis bezorging bij aankoop van 120 euro of meer in Europa

Algemene verkoopvoorwaarden & Wettelijke informatie

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED

MOOV360 SRL beheert de website www.moov360.com, die gespecialiseerd is in de verkoop van sportartikelen en -accessoires met een ecologisch ontwerp. Deze algemene contractuele voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan deze site, en de loutere toegang tot de site impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die met name van toepassing zullen zijn op elke overeenkomst die door hen wordt aangegaan op de genoemde site.

Deze algemene contractvoorwaarden zijn op elk moment beschikbaar voor gebruikers op de website www.moov360.com, waar ze rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd en ook op verzoek kunnen worden toegestuurd. Ze vormen de enige basis voor commerciële onderhandelingen en hebben voorrang op de contractuele voorwaarden van de andere partij.

Moov360 SRL is te allen tijde vrij om haar algemene contractvoorwaarden te wijzigen. Alle gebruikers wordt daarom aangeraden regelmatig de laatste versie van de Algemene voorwaarden te raadplegen. In geval van wijziging gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de dag dat de gebruiker de site bezoekt of op de dag dat de koper de offerte aanvaardt.

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis :

(i) “Consument”: Elke Klant (natuurlijk persoon) die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn commerciële of professionele activiteit.

(ii) “Gebruiker”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon (B2C of B2B) die een contractuele relatie aangaat met Moov 360 SRL, ongeacht de aard van de contractuele relatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Consumenten en Professionele Klanten. Hierna ook “U” genoemd.

(iii) “Producten” betekent alle goederen die het onderwerp zijn van een of meer Verkoopovereenkomsten.

(iv) “Goederen vervaardigd volgens specificaties van de consument”: producten die niet geprefabriceerd zijn, vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument.

(v) “Verkoopcontract”: Elk contract waarbij Moov360 SRL zich ertoe verbindt de eigendom van de Producten aan de Klant over te dragen en waarbij de Klant zich op zijn beurt ertoe verbindt de prijs van de Producten te betalen.

Artikel 2 - PRODUCTEN

De website www.moov360.com biedt gebruikers de mogelijkheid om eco-ontworpen sportartikelen en accessoires te kopen zolang de voorraad strekt. Elk product wordt gedetailleerd beschreven, met inbegrip van de essentiële kenmerken, zodat gebruikers een product kunnen kiezen dat aan hun behoeften voldoet.
De producten voldoen aan de huidige gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. De foto’s ter illustratie van de producten vormen geen contractueel document.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

3.1 – Bestellen
Alle contracten zijn opgesteld in het Frans, als volgt:
– verbinding van de gebruiker met zijn/haar persoonlijke account met behulp van de identificatiecode en het wachtwoord die door hem/haar zijn gekozen bij het aanmaken van deze account (de identificatiecode en het wachtwoord die door de gebruiker zijn gekozen, zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt zich ertoe deze geheim te houden en op geen enkele wijze aan derden te onthullen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar login of wachtwoord. Elke verbinding met de site of verzending van gegevens met behulp van de identificatiecode of het wachtwoord van de gebruiker wordt geacht te zijn gemaakt door de gebruiker. In geval van verlies, diefstal of onopzettelijke bekendmaking van de gebruikers-ID of het wachtwoord, moet de gebruiker deze onmiddellijk wijzigen. Verlies, diefstal, verduistering of onbevoegd gebruik van toegangscodes en de gevolgen daarvan vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Indien de gebruiker zijn/haar wachtwoord vergeet, stelt Moov360 SRL de gebruiker een systeem ter beschikking waarmee hij/zij zo snel mogelijk per e-mail een nieuwe toegangscode kan verkrijgen).
– de gebruiker een of meer producten selecteert.
– de gebruiker bevestigt zijn bestelling nadat hij zijn selectie heeft gecontroleerd. Ze kunnen dan de details van hun bestelling en de totaalprijs controleren en eventuele fouten corrigeren.
– de gebruiker selecteert de aflevermethode.
– de gebruiker erkent deze algemene contractvoorwaarden en aanvaardt ze door het betreffende vakje aan te vinken.
– de gebruiker selecteert de betalingsmethode voor zijn bestelling.
– de gebruiker bevestigt zijn bestelling en betaling. Deze bevestiging leidt tot de vorming van het contract. Moov360 SRL houdt zich aan de van toepassing zijnde algemene contractvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de bevestiging van de bestelling worden geregistreerd op een betrouwbare en duurzame drager door MOOV360 SRL, die ze gedurende 10 jaar bewaart en door de koper kan worden geregistreerd. Ze dienen als bewijs van de transactie.
3.2 – Orderbevestiging
MOOV360 SRL stuurt onmiddellijk een bevestiging van de geregistreerde bestelling in de vorm van een e-mail naar het adres dat de koper heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn persoonlijke account. Deze orderbevestiging bevat alle door de Koper meegedeelde informatie met, indien van toepassing, vermelding van eventuele moeilijkheden of voorbehouden die de bestelling met zich meebrengt, evenals het door MOOV360 SRL toegekende referentienummer van de bestelling.
3.3 – De volgorde wijzigen
Elke wijziging van de bestelling door de Koper na de bevestiging van de bestelling moet door MOOV360 SRL worden aanvaard. Voor vragen over het volgen van een bestelling kan de koper een e-mail sturen naar daphne@moov360.com.

3-4. Terugtrekking
Kopers die consument zijn, hebben een bedenktijd van dertig kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelling. De consument brengt het bedrijf MOOV360 SRL op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen door vóór het verstrijken van de termijn het retourformulier per e-mail (daphne@moov360.com) op te sturen.
De koper moet het ongedragen, vuile en ongewassen product in de originele zak op eigen kosten terugsturen, uiterlijk binnen vijftien dagen nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld.
MOOV360 SRL zal de aan de consument betaalde prijs en de leveringskosten terugbetalen indien de herroeping betrekking heeft op het geheel van dezelfde bestelling, en dit uiterlijk binnen vijftien dagen na de datum waarop de consument MOOV360 SRL op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om de bestelling te herroepen. Indien de producten niet binnen deze termijn naar MOOV360 SRL zijn teruggestuurd, heeft MOOV360 SRL het recht om de terugbetaling van de door de consument betaalde bedragen uit te stellen totdat de producten zijn teruggekeerd of totdat de consument het bewijs van verzending heeft geleverd, waarbij de terugbetaling zal plaatsvinden op de datum van de eerste van deze gebeurtenissen. De consument is aansprakelijk voor eventuele schade aan de producten.

Artikel 4: LEVERING

4.1 Leveringsvoorwaarden
De levering vindt plaats wanneer de producten aan de koper worden overhandigd. Er wordt geleverd op het adres dat de koper opgeeft bij het plaatsen van de bestelling. De leveringsbon moet, indien van toepassing, worden ondertekend door de koper, die de conformiteit en de staat van verpakking van het product bij ontvangst moet controleren. Elk beschadigd product moet worden geweigerd en elk voorbehoud moet onmiddellijk op de leveringsbon worden genoteerd en binnen drie volle dagen per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar de transporteur en naar MOOV360 SRL worden gestuurd. Als de koper een consument is en de vervoerde goederen persoonlijk in ontvangst heeft genomen en de vervoerder niet kan bewijzen dat hij de gelegenheid heeft gekregen om te controleren of ze in goede staat waren, wordt deze termijn verlengd tot 10 dagen.
4-2. Transport
MOOV360 SRL organiseert het transport. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Echter, voor leveringen in België van elke bestelling met een prijs hoger dan of gelijk aan honderdvijftig (150) euro, neemt MOOV360 SRL de leveringskosten voor haar rekening.
4-3. Risico-overdracht
De overdracht van de risico’s vindt plaats bij de overhandiging van de producten aan de Koper, waarbij de producten op risico van MOOV360 SRL worden vervoerd.
4.4 Te late levering of geen levering
Levertijden zijn dertig kalenderdagen, tenzij anders vermeld. De koper wordt geïnformeerd dat deze levertijden kunnen worden verlengd, met name in het geval van voorraadtekorten of de productie van nieuwe producten. Het overschrijden van termijnen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, inhoudingen of automatische annulering van lopende bestellingen. In geval van overschrijding van de leveringstermijn kan de consument MOOV360 SRL schriftelijk op een andere duurzame drager opdracht geven om de levering binnen een redelijke extra termijn uit te voeren. Indien de levering niet binnen deze laatste termijn heeft plaatsgevonden, kan de consument op dezelfde wijze om ontbinding van de verkoop verzoeken, die van kracht wordt na ontvangst van het verzoek door MOOV360 SRL. De koper zal dan worden terugbetaald voor alle betaalde bedragen, uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop het contract werd beëindigd. In elk geval kan MOOV 360SRL niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-levering als gevolg van een fout of nalatigheid van de koper bij het invoeren van de leveringsgegevens.

Artikel 5: PRIJZEN

Producten worden geleverd volgens de prijzen en commerciële transacties die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De prijzen zijn inclusief alle belastingen tegen het btw-tarief dat van toepassing is op de dag van de bestelling. Ze omvatten niet de eventuele leveringskosten, die extra in rekening worden gebracht en aan de koper worden gespecificeerd voordat de bestelling wordt gevalideerd.

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen op de site accuraat zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de producten die je hebt besteld, brengen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en geven we je de optie om de bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of om de bestelling te annuleren. Als we niet in staat zijn om contact met je op te nemen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en als je al voor de producten hebt betaald, ontvang je het volledige bedrag terug.

Wij zijn niet verplicht om producten tegen een onjuiste (lagere) prijs aan u te leveren (zelfs niet na verzending van onze verzendbevestiging), als de prijsfout duidelijk en typisch is en redelijkerwijs door u als zodanig had kunnen worden herkend.

De Klant moet eventuele klachten over prijs of betaling schriftelijk meedelen binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging van de bestelling. Het indienen van een klacht schort de verschuldigde betalingen niet op.

Als je creditcard/debetkaart niet in euro’s is uitgedrukt, wordt de uiteindelijke prijs berekend op basis van de wisselkoers die van toepassing was op de dag dat je creditcardmaatschappij de transactie verwerkte.

Artikel 6: BETALINGEN

De prijs is verschuldigd wanneer de bestelling wordt geplaatst en moet worden betaald met creditcard, Paypal of bankoverschrijving. Betaling vindt plaats in euro’s. Als de betaling met een creditcard wordt gedaan, gebeurt dit via een beveiligd betalingssysteem dat de overdracht van bankgegevens versleutelt. MOOV360 SRL behoudt zich het recht voor om de door de Koper meegedeelde gegevens te controleren en alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor deze controle. MOOV360 SRL kan van de Koper een bewijs van zijn/haar identiteit eisen. Als de Koper niet binnen drie kalenderdagen na het verzoek van MOOV360 SRL op een dergelijk verzoek reageert, wordt de betreffende verkoop automatisch ontbonden. Op het moment van levering ontvangt de koper een factuur.

Artikel 7: GARANTIES

7-1- Wettelijke garantie :

Elke consument heeft een wettelijke garantieperiode van twee (2) jaar. De Consument kan een beroep doen op de wettelijke garantie indien de geleverde Producten niet overeenstemmen met het gevraagde of bestelde Product (non-conformiteit), voor zover de Klant deze non-conformiteit niet heeft kunnen vaststellen op het moment van ontvangst van het Product.

– Als het Product binnen de eerste zes maanden na levering defect raakt, wordt aangenomen dat het defect al bestaat sinds de levering. Moov360 SRL kan het tegendeel bewijzen.

– Indien het gebrek aan het product meer dan zes maanden na levering wordt vastgesteld, moet de consument de non-conformiteit van het product bewijzen op het moment van levering.

De wettelijke garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke wijzigingen aan het Product door de Klant, inclusief onjuist en verkeerd gebruik, blootstelling aan vocht, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken.

Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk in overeenstemming met de algemene voorwaarden en worden steeds uitdrukkelijk meegedeeld.

De Klant of de door de Klant aangewezen derde moet de conformiteit van de Producten controleren op het moment van levering. Als het Product een zichtbaar gebrek vertoont en de ontvanger dit gebrek opmerkt, is hij/zij verplicht een klacht in te dienen.

Klant zal dergelijke klachten schriftelijk en op expliciete, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze aan Moov360 SRL kenbaar maken. Dit moet gebeuren binnen drie (3) kalenderdagen na levering aan de Klant of de door de Klant aangewezen derde partij, op het e-mailadres daphne@moov360.com. Het is de plicht van de Klant om deze mededeling voldoende te motiveren. Bij gebreke van een (voldoende) onderbouwde klacht is de Klant niet gerechtigd de Producten te retourneren.

Elke Klant is verplicht om het niet-conforme Product binnen veertien (14) kalenderdagen na het indienen van de klacht te retourneren aan Moov360 SRL voor reparatie, vervanging of terugbetaling. Anders wordt de opschorting van de wettelijke garantieperiode als nietig beschouwd.

De periode van veertien (14) kalenderdagen is niet van toepassing als duidelijk wordt aangetoond dat het Product is beschadigd als gevolg van transport. In dit geval moet de Klant het Product onverwijld en uiterlijk binnen drie (3) kalenderdagen na de klacht terugsturen.

Producten moeten worden geretourneerd aan Moov360 SRL in hun originele staat, inclusief verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld van de originele factuur of een geldig bewijs van betaling. Elke inbreuk op deze verplichting zal resulteren in een proportionele vermindering van de terugbetaling.

Het retourneren van een Product is altijd op risico van de Klant. In alle gevallen raden we je aan je pakket aangetekend en verzekerd te retourneren om het risico van verlies of diefstal te voorkomen. Deze terugzending moet binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie plaatsvinden.

Als aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, heeft de klant in eerste instantie recht op gratis reparatie of vervanging van de bestelde producten, als de situatie dit toelaat. Houd er rekening mee dat we het product alleen vervangen door hetzelfde artikel van dezelfde maat, afhankelijk van de beschikbare voorraad. Als het Product niet kan worden gerepareerd of als hetzelfde Product niet beschikbaar is, ontvangt de Klant een tegoedbon ter waarde van de oorspronkelijke bestelling. De Klant heeft altijd het recht om de voucher te weigeren en een volledige terugbetaling te eisen.

Moov360 SRL is alleen verplicht tot terugbetaling als de reparatie of vervanging niet langer hetzelfde voordeel biedt aan Klant als de oorspronkelijke aankoop. De Klant moet hiervoor een duidelijke reden opgeven. In geen geval mag enige compensatie of terugbetaling hoger zijn dan het bedrag dat aan de Klant is gefactureerd.

Indien de Producten zijn geretourneerd terwijl niet aan de voorwaarden is voldaan, zal Moov360 SRL deze aan Klant retourneren. De kosten van deze verzending zijn voor rekening van de Klant. Moov360 SRL kan de geretourneerde Producten voor rekening en risico van Klant opslaan totdat de retourkosten zijn voldaan.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze voorwaarden, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot een product dat via onze site is gekocht, strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat product.

7-2. Herroepingsrecht :

De consument heeft een herroepingsrecht, in overeenstemming met het Wetboek van Economisch Recht. Het herroepingsrecht geeft de consument de mogelijkheid om de koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na levering te ontbinden als hij niet tevreden is met het product. Er is geen verplichting om redenen op te geven en er zijn geen boetes. Moov360 SRL nodigt u niettemin uit om ons uw opmerkingen te sturen zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. Zodra je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst wilt herroepen, heb je veertien (14) dagen de tijd om het pakket naar ons op te sturen.

Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, zal Moov360 SRL het daadwerkelijk betaalde bedrag voor het Product binnen dertig (30) kalenderdagen terugbetalen. Deze regel is ook van toepassing op bestellingen die worden geplaatst tijdens promotieaanbiedingen. De consument ontvangt een tegoedbon ter waarde van de oorspronkelijke bestelling, exclusief retourkosten. De consument heeft altijd het recht om de voucher te weigeren en terugbetaling te vragen. In dit geval ontvangt de consument een terugbetaling die gelijk is aan de totale waarde van de bestelling, met uitzondering van de retourkosten. De terugbetaling zal worden gedaan met dezelfde betaalmethode als die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere betaalmethode.

Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor de restitutie.

Consumenten kunnen hun herroepingsrecht niet uitoefenen als de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of duidelijk zijn gepersonaliseerd.

Houd er rekening mee dat u uw herroepingsrecht alleen kunt uitoefenen in overeenstemming met het Belgische Wetboek van Economisch Recht als u ons formeel schriftelijk informeert binnen veertien (14) dagen na ontvangst van uw bestelling. Kennisgeving van terugtrekking moet per e-mail worden gestuurd naar daphne@moov360.com

Je hebt dan veertien (14) dagen de tijd om je pakket naar ons op te sturen. Volg de stappen in ons leverings- en retourbeleid voor meer informatie.

Je recht om het Contract te herroepen geldt alleen voor artikelen die worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin je ze hebt ontvangen. Er wordt geen restitutie verleend als het artikel is gebruikt nadat het is geopend, als het niet in dezelfde staat verkeert als toen het werd geleverd of als het beschadigd is. Zorg goed voor de artikelen die je in je bezit hebt. Retourneer artikelen met of zonder de originele verpakking, instructies en eventuele andere documenten die bij de artikelen hebben gezeten.

De Consument is verantwoordelijk voor elke waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. Moov360 SRL is gerechtigd de afschrijvingskosten pro rata in rekening te brengen bij de Consument. Dit echter pas nadat Moov360 SRL het oorspronkelijke aankoopbedrag aan de consument heeft terugbetaald.

De Consument moet het Product terugsturen met een veilig transportmiddel om er zeker van te zijn dat het Product in goede staat aankomt. We raden je sterk aan om je zending te verzekeren, omdat je verantwoordelijk bent voor de staat van de artikelen en aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade aan de artikelen totdat ze ons magazijn bereiken. In het geval van een geschil raden we je ook aan om het bewijs van verzending te bewaren.

Artikel 8: WEBSITE

8-1. Toegang
De site is gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. De apparatuur (computer, telefoon, software, telecommunicatiemiddelen, enz.) die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, net als de telecommunicatiekosten die voortvloeien uit het gebruik ervan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juiste werking van zijn/haar computerapparatuur en internettoegang.
8.2. Hoe de website werkt
MOOV360 SRL is onderworpen aan een inspanningsverbintenis met betrekking tot de werking van de site www.moov360.com. Bijgevolg verbindt het zich ertoe alle redelijke middelen waarover het beschikt aan te wenden om een beveiligde toegang, raadpleging en gebruik van de site te garanderen in overeenstemming met de gebruiksregels van het internet. De site is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht of als er een gebeurtenis plaatsvindt waarover het bedrijf geen controle heeft, en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de goede werking van de site. Onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle maatregelen te nemen die hij nuttig acht om zijn eigen gegevens en/of software en/of hardware te beschermen tegen het risico van besmetting door virussen of andere computerinfecties die op het internetnetwerk circuleren, aangezien MOOV360 SRL in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor een eventuele besmetting.
8-3. Cookies
Bepaalde gepersonaliseerde diensten op de site gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat ze naar behoren functioneren. Gebruikers kunnen cookies uitschakelen via de daarvoor bestemde knop onder aan de site of via hun browseropties. U kunt ons privacybeleid raadplegen voor meer informatie over instellingen.
8-4. Hyperlinks
De website www.moov360.com biedt of kan hyperlinks naar andere websites bieden. Voor zover MOOV360 SRL geen invloed heeft op de inhoud van deze sites, aanvaardt zij geen enkele verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze bronnen, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de toegankelijkheid of de inhoud ervan.

Artikel 9: PERSOONSGEGEVENS

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Artikel 10: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle items die worden gereproduceerd of gebruikt op de website www.moov360.com (handelsmerken, logo’s, modellen, computertoepassingen, foto’s, teksten, illustraties, geanimeerde of niet-geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, enz. Elke reproductie, exploitatie, verspreiding of gebruik voor welk doel dan ook, zelfs gedeeltelijk, van een van deze elementen is strikt verboden en stelt de auteur bloot aan vervolging, tenzij MOOV360 SRL vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 11: KLANTENSERVICE

Voor vragen of problemen in verband met het gebruik van de site, of het nu gaat om een verzoek om hulp bij het gebruik van de dienst of een vraag in verband met bestellingen, kan de koper zijn klachten sturen naar het volgende adres: daphne@moov360.com.

Artikel 12: TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en onze andere beleidsregels en procedures worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De toepassing van het Verdrag van Wenen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de aanbiedingen van Moov360 of overeenkomsten gesloten met Moov360 worden voorgelegd aan de Rechtbanken en Gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement Brabant-Wallon (België). De partijen zullen eerst proberen hun geschil in der minne te schikken.

Consumenten hebben ook de mogelijkheid om hun geschil over de Algemene Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Ga voor meer informatie over buitengerechtelijke geschillenbeslechting naar https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Juridische informatie

UITGEVER

De website www.moov360.com is het exclusieve eigendom van SRL MOOV360, die deze uitgeeft.

MOOV360

SRL met een kapitaal van € 30.000

Tel : 0475961704

28 rue Sainte Gertrude

1410 Waterloo

België

Ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Brussel onder nummer BE055548935

Intracommunautair BTW-nummer: BE0755548935

E-mailadres: daphne@moov360.com

Publicatiemanager: Daphné Dulait
Neem contact op met de publicatiemanager: daphne@moov360.com

ACCOMMODATIE

De site wordt gehost door Squarespace Ireland Ltd. Le Pole House, Ship Street Great, Dublin 8, Ierland.

moov360 particuliere verkoop

Abonneer je op onze nieuwsbrief om te profiteren van onze privéverkopen met onze kortingscodes die overal op de site geldig zijn.